Wczytywanie...

Stowarzyszenie
Łódzki Inkubator Psychoanalityczny

Dowiedz się więcej

O stowarzyszeniu

Celem działalności Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu psychoanalizy i opierających się na jej założeniach nurtów teoretycznych psychoterapii oraz integracja łódzkiego środowiska psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i innych osób zainteresowanych myślą psychoanalityczną poprzez cykliczne organizowanie wykładów, seminariów, spotkań tematycznych i konferencji z udziałem zaproszonych gości.


Struktura, statut i członkostwo

6 marca 2013 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie non profit Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, nr KRS 0000453604.

Zarząd 2019-2022

Zarząd 2016-2019

Zarząd 2013-2016STATUT STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI INKUBATOR PSYCHOANALITYCZNY

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, zwane dalej jako „Łódzki Inkubator Psychoanalityczny”.
 2. Łódzki Inkubator Psychoanalityczny jest organizacją non-profit o charakterze edukacyjnym.
 3. Łódzki Inkubator Psychoanalityczny posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą naczelnych władz Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest miasto Łódź.

§ 3

 1. Łódzki Inkubator Psychoanalityczny ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania.
 2. Łódzki Inkubator Psychoanalityczny ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Działalność członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 4. Łódzki Inkubator Psychoanalityczny może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.


ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Celem Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest

 1. rozwijanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu psychoanalizy i opierających się na jej założeniach nurtów teoretycznych i technik psychoterapeutycznych;
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji etycznych członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego
 3. integracja łódzkiego środowiska psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów;
 4. podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego;
 5. gromadzenie funduszy na działalność Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

§ 5

Łódzki Inkubator Psychoanalityczny będzie realizował swoje cele poprzez:

 1. współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego i obywatelami;
 2. działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną;
 3. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz udzielanie różnych form wsparcia osobom szkolącym się w psychoterapii i pomocy psychologicznej – udział w superwizjach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach;
 4. organizowanie wykładów, szkoleń, kursów, seminariów, superwizji i konferencji;
 5. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju i popularyzowania myśli psychoanalitycznej;
 6. ochronę profesji i etyki psychologów i psychoterapeutów, wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych;
 7. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania za granicą;


ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby należące do Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego mogą mieć status członka:        
 3. a) Zwyczajnego
 4. b) Wspierającego
 5. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.
 6. Członkowie działają osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do działania w imieniu członka Stowarzyszenia musi być udzielone na piśmie. Pełnomocnikiem może być: małżonek, krewny w linii prostej, inny członek Stowarzyszenia, adwokat lub radca prawny.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego może zostać osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich, która ma ukończone wyższe studia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne lub inne (jeżeli praca jaką wykonuje związana jest z obszarem pomocy psychologicznej), która składa pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna mająca swoja siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, zainteresowana działalnością Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego, która zadeklaruje pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną dla Stowarzyszenia.
 2. Potwierdzeniem członkostwa o charakterze wspierającym jest wpis na listę prowadzoną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 4. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.

§ 9

 1. Członek zwyczajny Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego ma prawo do udziału we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do wszelkich władz Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających należy do kompetencji Zarządu Głównego Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

§ 12

 1. Przynależność członków zwyczajnych lub wspierających do Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego ustaje w przypadku:
 2. a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego przez członka;
 3. b) skreślenia;
 4. c) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
 5. d) śmierci lub całkowitego ubezwłasnowolnienia członka w przypadku osoby fizycznej albo utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 6. Skreślenie członka może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego gdy członek nie opłaci składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca tego roku, mimo uprzedniego upomnienia. Od uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwały.
 7. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem narusza dobre imię i autorytet Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego. Od uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwały.


ROZDZIAŁ 4

WŁADZE ŁÓDZKIEGO INKUBATORA PSYCHOANALITYCZNEGO

§ 13

Władzami Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 14

 1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15

 1. Uchwały władz Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.


ROZDZIAŁ 5

NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA


Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego

§ 16

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania Komisji oraz Grup do Zadań Specjalnych oraz ustalanie zasad i procedur ich działania,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub delegatów w przypadku walnego zebrania delegatów lub członków w przypadku walnego zebrania członków,
 6. podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego, wybór rewidentów księgowych i zatwierdzanie deklaracji finansowych,
 8. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Głównego, Członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 9. wybór delegatów do Zebrania Delegatów Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na rok.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia członków pocztą elektroniczną na wskazane adresy e-mail na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 3. W razie nie zawiadomienia Zarządu Głównego o zmianie adresu poczty elektronicznej (e-mail) przez członka stowarzyszenia zawiadomienie wysłane na dotychczasowy adres uważa się za prawidłowe.
 4. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być zwołane w dwóch terminach. W drugim terminie zebranie jest prawomocne jeśli ilość obecnych członków Walnego Zgromadzenia przekroczy 25% uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest zwoływane:
 2. a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
 3. b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 5. d) Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 6. e) Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może być zwołane w dwóch terminach. W drugim terminie zebranie jest prawomocne jeśli ilość obecnych członków Walnego Zebrania przekroczy 25% uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. W Walnym Zebraniu Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego udział biorą:
 2. a) z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego uprawnieni do głosowania.
 3. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający
 4. W Zebraniu Delegatów Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego udział biorą:
 5. a) z głosem decydującym delegaci wybrani przez Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego
 6. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, o ile nie zostali wybrani delegatami.

§ 21

 1. Jeśli liczba członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego przekroczy wartość 100, Zarząd Główny w drodze uchwały może zdecydować o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego - Zebraniem Delegatów Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego. Wszystkie zapisy Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego będą się odnosiły do Zebrania Delegatów Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.
 2. Ilość delegatów ustalana będzie następująco:
 3. a) przy ilości członków 101-300 jeden delegat na trzech członków,
 4. b) przy ilości powyżej 300 członków jeden delegat na 6 członków.
 5. Zgłoszenie delegata następuje na piśmie do Zarządu Głównego. Zgłoszenie zawiera imiona i nazwiska członków oraz wyznaczonego przez nich delegata. Ilość członków wyznaczających delegata określa ust. 2. Wyboru delegatów dokonuje Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.
 6. Kadencja delegatów trwa 2 lata.
 7. Zgłoszenie delegatów na kolejną kadencję musi nastąpić na 30 dni przed upływem kadencji.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Każdemu z członków przysługuje jeden głos.
 3. Walne Zebranie Członków ustala procedury głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprezes Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego. Jeżeli żaden z nich nie jest obecny członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego Zgromadzenia.


Zarząd Główny

§ 23

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny składa się z 4 – 6 członków. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Walne Zebranie Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego dokonuje wyboru składu Zarządu i określa liczbę jego członków na daną kadencję.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie majątku ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 25

 1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Głównego, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka. Członek dokooptowany do Zarządu musi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków uzyskać votum zaufania. W przeciwnym razie Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego członka Zarządu. Jeżeli do wyboru nie dojdzie, członek dokooptowany pełni dalej swą funkcję. Kadencja dokooptowanego członka Zarządu kończy się z upływem kadencji wybranego Zarządu.
 2. Liczba dokooptowanych w trybie ust. 1 członków Zarządu Głównego nie może przekraczać 1/3 liczby członków tego Zarządu.


Główna Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia odrębnym od Zarządu Głównego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Do zakresu jej działania należy:
 3. a) kontrola całokształtu działalności, w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia, przeprowadzana nie rzadziej niż jeden raz w roku,
 4. b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 5. c) przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§ 27

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących. Członek dokooptowany do Komisji Rewizyjnej musi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków uzyskać votum zaufania. W przeciwnym razie Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. Jeżeli do wyboru nie dojdzie, członek dokooptowany pełni dalej swą funkcję. Kadencja dokooptowanego członka kończy się z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej. Liczba dokooptowanych członków Głównej Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 liczby członków tej Komisji.
 3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
 4. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 5. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Każdy z członków Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo do samodzielnego działania i reprezentowania Głównej Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE ŁÓDZKIEGO INKUBATORA PSYCHOANALITYCZNEGO

§ 29

Majątek Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30

 1. Na fundusze Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego składają się:
 2. a) składki członkowskie;
 3. b) składki ze zbiórek;
 4. c) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy;
 5. d) inne wpływy
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

Dla ważności oświadczeń woli, jak również podejmowania wszelkich czynności w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz dla reprezentacji prawnej Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie: Prezesa i wiceprezesa albo Prezesa i dwóch członków Zarządu.

§32

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania majątku Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następu-je bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

 1. Uchwalenie, zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.
 3. Pozostały po likwidacji majątek przekazany będzie na cele organizacji działających na podobnych zasadach.

Henri de Toulouse-Lautrec - At the Music Hall Loie Fuller (1892)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eu dignissim lacus, sit amet condimentum nisi. Quisque dapibus, magna nec consectetur lacinia, ante dui pharetra mauris, a vehicula metus purus non metus. Curabitur non elit in leo accumsan sagittis. Fusce at ex in nunc semper semper eget et ipsum. Quisque malesuada laoreet metus, sed cursus orci accumsan mattis. Nulla eu maximus ligula. Cras condimentum posuere eros, eget congue ex pulvinar vitae.
Stowarzyszenie Łódzki Inkubator Psychoanalityczny © 2021-2022 - profil FB stowarzyszenia - Strona autorstwa FoxFactory